• Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”

realizowanego przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w

Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

  

Postanowienia ogólne  

§ 1.   

 1. Ilekroć mowa w Regulaminie o: 
  1. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Miasta i gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
  2. Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz z danymi Kandydata/tki, w oparciu o który odbywa się rekrutacja i kwalifikacja Kandydatów/tek do Projektu; 
  3. Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest Projekt; 
  4. Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę zgłoszoną do udziału w Projekcie, która zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i przedstawiła dokumenty zgłoszeniowe potwierdzające spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie; 
  5. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”  realizowanego przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w

Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

 1. Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Gminę Bodzentyn/Niepubliczną Szkołę Podstawową w

Leśnej;

 1. RPO WŚ – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego; 
 2. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, spełniającą kryteria wskazane w § 4., ust. 2. 
 3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, realizowanym na terenie gminy Bodzentyn w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,  w ramach Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. 
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.  

 

§ 2.   

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady rekrutacji do Projektu, kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji zajęć dodatkowych w ramach Projektu. 
 2. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych:  
  1. 242 uczennic i uczniów z klas I – III oraz IV – VII z pięciu szkół podstawowych z

terenu Gminy Bodzentyn, tj. 

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu) - 43 osoby, 
 • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym - 60 osób, 
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi - 29  osób, 
 • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej - 11 osób, 
 • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie - 95 osób;
 1. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bodzentyn
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu), 
 • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, 
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 
 • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 
 • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie;
 1. 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie uczących w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Bodzentyn

 

 1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Realizator projektu pokrywa koszty organizacji zajęć dodatkowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wszelkich pomocy do prowadzenia zajęć, poczęstunku, wyjazdów edukacyjnych i innych potrzeb związanych z realizacją wsparcia. 
 2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Realizatora projektu. 

 

Informacja o Projekcie, zasady organizacji poszczególnych form wsparcia  

§ 3.   

 1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na etapie edukacji podstawowej oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment wśród 242 uczniów i uczennic (118K/124M) oraz 39 nauczycieli (35K/4M) w 5 wiejskich szkołach z terenu gminy Bodzentyn, w kontekście potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wyższych standardów, dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej. 
 2. Dla grupy odbiorców Projektu, o której mowa w § 2., ust. 2, ppkt. a – c, zaplanowano następujące wsparcie: 
  1. 242 uczniów/uczennic – zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o grywalizację: matematycznoprzyrodnicze oraz językowe, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych, w tym nabycie praktycznych umiejętności; 
  2. 125 uczniów/ uczennic klas IV-VII skorzysta z indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego
  3. 55 uczniów klas IV – VII weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”, podczas którego organizator zapewni poczęstunek dla uczestników zajęć;
  4. wszystkie 5 szkół biorących udział w projekcie – wyposażenie pracowni przedmiotowych w meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym w sprzęt TIK, celem podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkoły; 
  5. 242 uczniów/uczennic - wyjazdy edukacyjne (Klasy I-III wyjadą do Energetycznego Centrum Nauki w

Kielcach, natomiast klasy IV-VII wyjadą do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach)

 1. 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie –odbycie kursów.: „Grywalizacja i Escape room w szkole – profesjonalne innowacje”, "Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e materiałów dydaktycznych",” Kurs doskonalący wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy nauczyciela” „Techniki motywowania uczniów – umiejętność uczenia się drogą do sukcesu ucznia”, „Praca z zespołem o dużej różnorodności w edukacji włączającej”.. 
 2. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem ustalonym przez Realizatora Projektu. 
 3. Zajęcia stacjonarne w ramach Projektu będą odbywać się w poszczególnych szkołach ujętych w projekcie. 
 4. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. W przypadku zaistnienia takiej zmiany, Uczestnicy/-czki zostaną o niej powiadomieni drogą elektroniczną, osobiście lub telefonicznie. 
 5. Każdy Uczestnik/-czka zajęć będzie mógł korzystać z pomocy zakupionych w ramach Projektu. 

 

Sposób i zasady rekrutacji Uczestników/-czek Projektu  

§ 4.   

 1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn wskazanych w niniejszym regulaminie, w związku z czym rekrutacja do Projektu ma charakter zamknięty. 
 2. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki dostępu: 
  1. w przypadku uczniów/uczennic: jest uczniem/uczennicą szkoły wiejskiej z terenu Gminy Bodzentyn wskazanej w Projekcie w kl. I-III i IV-VII, wyraża chęć udziału w projekcie; 
  2. w przypadku nauczycieli: zamieszkuje województwo świętokrzyskie, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracuje jako nauczyciel w szkole wyszczególnionej w Projekcie. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie dla nauczyciela/-ki jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 
  1. formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie zawierającego dane osobowe, 
  2. deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
  3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie dla ucznia/uczennicy jest dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego Kandydata/Kandydatki Projektu: 
  1. formularza zgłoszeniowego ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie zawierającego dane osobowe 

Kandydata/Kandydatki, 

 1. deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
 2. załącznika nr 1 do Regulaminu - 
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 4. pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział swojego dziecka w Projekcie, 
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku. 
 6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Biurze Projektu. 
 7. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00). Za datę złożenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę wpływu Formularza Zgłoszeniowego do Biura Projektu. 
 8. Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie, a w przypadku ucznia/uczennicy – podpisem prawnego opiekuna Kandydata/Kandydatki. 

§ 5.  

 1. Nabór do Projektu ma charakter jawny, otwarty i jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych form wsparcia. 
 2. Rekrutacja prowadzona jest od dn. 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 3.  
 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminu rekrutacji (przedłużenia lub zamknięcia naboru) w przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. 
 4. Rekrutacja   uzupełniająca   prowadzona      jest       jedynie             w         przypadku        niewystarczającej         liczby

Kandydatów/Kandydatek na liście rezerwowej, mogących zając miejsca zwolnione przez uprzednio zrekrutowane osoby. 

 1. W przypadku większej liczby chętnych uczniów/uczennic do udziału w Projekcie zastosowane zostaną dodatkowe, punktowane kryteria wyboru, które wynikają z założeń projektu: 

a)      Jest objęty Pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 pkt;

b)     Posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej – 8 pkt;

c)      Posiada opinię wychowawcy dotyczącą trudności wychowawczych lub szczególnych uzdolnień/ predyspozycji ,uczestniczy w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, uczestniczy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych – 6 pkt;

 1. W przypadku większej liczby uczniów/uczennic chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego/-ej do projektu Uczestnika/-czki. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w Projekcie w przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 
 2. Kryteria wyboru nauczycieli/-ek do Projektu: 
  1. nauczany przedmiot – do projektu rekrutowani są nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej; 
  2. do chwili udziału w Projekcie nie brał/brała udziału w szkoleniu wskazanym w § 3 ust. 2 pkt f; 
  3. prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach Projektu. 

 

Prawa i obowiązki Uczestnika/-czki Projektu  

§ 6.  

 1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do: 
  1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z zapisami Projektu, 
  2. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 
 2. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, pod warunkiem iż wynika to z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia Uczestnika/-czki w terminie do 5 dni kalendarzowych od zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej dalszy udział w Projekcie u Realizatora Projektu. 
 3. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do: 
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu; 
  2. uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem w sposób regularny, punktualny i aktywny;  
  3. dostosowania się na zajęciach do poleceń prowadzącego zajęcia; 
  4. korzystania z pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, z ich poszanowaniem i należytą dbałością o ich stan. W przypadku celowego uszkodzenia przez Uczestnika/-czkę Projektu pomocy dydaktycznych,

Realizator Projektu może żądać zwrotu równowartości uszkodzonej pomocy lub odkupienia innej o tych samych parametrach, funkcjach i przeznaczeniu; 

 1. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych; 
 2. złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 
 3. udziału w prowadzonych przez Realizatora Projektu badaniach oraz ich ewaluacji. Planowane jest przeprowadzanie: testów wiedzy, ankiet oceniających, bezpośrednich wywiadów z Uczestnikami/-czkami 

Projektu; 

 1. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez realizatora Projektu własnego wizerunku do celów związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu. 
 2. Uczestnik zostaje skreślony z listy jeżeli: 
  1. po pierwszym miesiącu zajęć frekwencja będzie wynosić poniżej 70% , 
  2. naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady współżycia społecznego. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie nie jest możliwe jego wznowienie. 

 

Monitorowanie i ewaluacja Projektu  

§ 7.  

 1. Wszyscy Uczestnicy/-czki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Realizatora Projektu, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów.  
 2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

Postanowienia końcowe  

§ 8.  

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2018 r. i obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu. 
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 
 4. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Partnera wiodącego Projektu, Partnera Projektu oraz poszczególnych szkół ujętych w projekcie. 

 

 

Zatwierdzam:

Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Beata Domańska- Kózka – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej