• Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Aktualności

2018.09.09

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”

 

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn”.

Cel główny projektu:  podniesienie kompetencji kluczowych na etapie edukacji podstawowej oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment wśród 242U (118K/124M) oraz 39N (35K/5M) w 5 wiejskich szkołach z terenu gminy Bodzentyn, w kontekście potrzeb rynku pracy, w okresie 01.09.2018-30.06.2020. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wyższych standardów, dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów a także poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej.

Planowane efekty:

 1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (K 118, 124 M)
 2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] (35 K, 4M)
  1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] (35 K, 4M)
  2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (35 K, 4M)
  3. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.] 5
  4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 5
  5. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (62 K, 33 M)
  6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] 5

 

Grupa docelowa:

 1. Szkoły kształcenia podstawowego: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie;
 2. Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni (35 K, 4 M)
 3. Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących kształcenie podstawowe oraz specjalne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół policealnych) (118 K, 124 M)

Opis działań:

Zadanie 1 - Wsparcie doradcy zawodowego

Zadanie 2 - Rozwój kompetencji informatycznych dla uczniów klas IV-VIII

Zadanie 3 - Językowe grywalizacje- nowatorskie zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4 - Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na

zajęciach prowadzonych w oparciu grywalizacje

Zadanie 5 - Doposażenie szkolnych pracowni

Zadanie 6 - Kursy dla nauczycieli

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 831 663,75

Wkład Funduszy Europejskich: 734 463,75

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 959,66

Wkład własny: 97 200,00

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Gmina Bodzentyn.