• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, Leśna Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn,            tel. 41 31 15 611, w imieniu którego działa Dyrektor – Beata Domańska - Kózka.

2) inspektorem ochrony danych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leśnej jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w szeroko rozumianych celach edukacyjnych (w zakresie rekrutacji i nauczania), w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b - lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat – od zakończenia edukacji lub od zakończenia stosunku pracy), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości podjęcia działań edukacyjnych lub brak możliwości zatrudnienia.

10) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.